GOSPODARKA EKONOMIA NOWE TECHNOLOGIE
Zapamitaj mnie Zapomniae haso?

Co mówimy upadłości? Nie dzisiaj

21 maja 2020, 10:02 / źródło: opracowanie autorskie / zdjęcie: pixabay
Co mówimy upadłości? Nie dzisiaj

W „Grze o Tron” jednym z częściej powtarzanych pytań było: Co mówimy bogu śmierci? Należało na nie odpowiedzieć Nie dzisiaj. W gospodarce dotkniętej pandemią, w świecie biznesu, rządzi właśnie bóg śmierci. Wszelkie prognozy wskazują na spadek PKB w 2020 r. W Polsce będzie to 4,6%, a w strefie Euro nawet 7,5%.

Upadłości, tak jak i bogu śmierci, można się jednak postawić. W walce z kryzysem ważne jest, by państwo nie pozostawiało przedsiębiorców samym sobie. W tym celu rząd wdrożył – proporcjonalnie do PKB – jeden z największych pakietów pomocowych na świecie, czyli Tarczę Antykryzysową. Wsparcie dla firm oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego, wprowadzając szereg mechanizmów, mających pomóc przetrwać najtrudniejszy czas. Szczególnie istotne jest utrzymanie płynności finansowej. Koronawirus spowodował nagły spadek przychodów, często do zera, na co firmy nie były przygotowane. BGK oferuje szereg rozwiązań dla firm dotkniętych pandemią, a konkretne propozycje zależne są od wielkości przedsiębiorstwa.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Gwarancje de minimis na korzystniejszych warunkach.

Ideą tychże jest zabezpieczenie kredytu, gdyby przedsiębiorca, który zaciągnął go w banku, miał problem z jego spłatą. Wśród wprowadzanych zmian znajdują się:

- zwiększenie maksymalnej gwarancji z 60 do 80% kredytu,
- rezygnacja z prowizji pobieranej przez bank (wcześniej 0,5% kwoty) do końca tego roku,
- wydłużenie okresu kredytowania objętego gwarancją z 27 do 39 miesięcy.

Rozszerzenie gwarancji de minimis jest kolejnym krokiem mającym na celu poprawę płynności polskich przedsiębiorstw i ułatwienie akcji kredytowej, co idzie w parze z decyzją RPP dotyczącą obniżki stóp procentowych. Niechęć firm do zadłużania się w warunkach spowolnienia gospodarczego jest zrozumiała, gdyż przedsiębiorca często musi wybrać między spłatą bieżących zobowiązań i ratowaniem firmy, a zakleszczeniem się w kredycie, z którego spłatą może mieć kłopoty. Gwarancje de minimis pomagają rozwiązać ten dylemat i zachęcają do wybrania wariantu pierwszego i walki o firmę. Ze wsparcia może skorzystać każdy przedsiębiorca, który na 1 lutego 2020 nie zalegał z płatnościami do ZUS i US.

Unijne pożyczki płynnościowe dla MŚP z POIR

Zaległe zobowiązania wobec kontrahentów, pensje pracowników, opłata za czynsz i towar – to wszystko można sfinansować dzięki nowej pożyczce płynnościowej. Rozwiązanie odpowiada na najbardziej palące potrzeby przedsiębiorców w kryzysie. Pożyczka płynnościowa z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Najważniejsze korzyści związane z tym rozwiązaniem to:

- półroczna karencja w spłacie
- wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
- brak wymogu wkładu własnego
- okres spłaty do 6 lat

Wnioski można składać w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK. Ich lista jest dostępna na stronie www.bgk.pl w zakładce „Pakiet pomocowy dla firm”.

Ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne, czyli:

Bardzo duże zmiany szykują się w popularnym wśród MŚP kredycie na innowacje technologiczne.Premia technologiczna to dotacja, która spłaca część kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Nowe warunki w programie zakładają:

- zniesienie wymogu innowacyjności projektu w skali kraju (teraz inwestycja może być innowacyjna w skali przedsiębiorstwa);
- zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej, która będzie mogła dzięki temu wynieść 6 mln zł i więcej;
- umożliwienie przeznaczenia kredytu na sfinansowanie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu;
- rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych, czyli kosztów, które można sfinansować premią technologiczną (np. koszty transportu środków trwałych, koszty ekspertyz itd.)
 
Do tej pory warunkiem uzyskania premii było przedstawienie technologii innowacyjnej na skalę kraju. Teraz wystarczy, by rozwiązanie było nowe dla tego konkretnego przedsiębiorstwa. W praktyce więcej firm, także tych niekojarzonych z innowacjami, będzie mogło ubiegać się o premię technologiczną. Zmiany stanowią ogromną pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią. Wiele firm musi dziś myśleć o przebranżowieniu, bo ich działalność w obliczu zarazy nie będzie przynosiła zysku. Rozwiązaniem może być też rozszerzenie działalności o nowe produkty i usługi. W obu sytuacjach z premii technologicznej będzie można sfinansować np. zakup potrzebnego sprzętu, czy maszyn.

Ułatwienia spłaty unijnych pożyczek z RPO

Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim firmy z sektora MŚP, które już wzięły unijną pożyczkę, a w związku z pandemią mają trudności ze spłatą. Przedsiębiorcy mogą liczyć na:

- półroczną karencję w spłacie kapitału;
- czteromiesięczne wakacje kredytowe;
- obniżenie oprocentowania odsetek;
- brak podwyższonych odsetek w związku z zaległościami wynikającymi z COVID19;
- niepodejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych korekt do umowy.

Atrakcyjność wakacji kredytowych jest oczywista w kontekście walki o zabezpieczenie płynności przez kilka pierwszych miesięcy walki z wirusem. Firma będzie mogła przenieść koszty kredytu na późniejszy termin, co pozwoli skoncentrować się na utrzymaniu zatrudnienia oraz pokryć koszty stałe (np. najmu lokalu), a do spłacania pożyczek wrócić po sześciu miesiącach gdy, miejmy nadzieję, gros obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej zostanie zniesiona.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Z ułatwień mogą skorzystać nie tylko firmy, które chcą ubiegać się o wsparcie finansowe, ale również te, które już korzystają z pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej.

- ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują:
- możliwość opłacenia do 100% bieżących wydatków, tj. wynagrodzenia, opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów,
dodatkową, 6-miesięczną karencję w spłacie kapitału,
- 6-miesięczne wakacje kredytowe,
- wydłużenie okresu spłaty do 7 lat, bez względu na kwotę pożyczki,
- obniżenie oprocentowania,
- brak wymaganego wkładu własnego

Właściciele firm muszą jednak pamiętać, że zmiany te nie są wdrażane automatycznie. Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansującej, która udzieliła pożyczki. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować instytucje finansujące.  

Branża turystyczna jest jedną z najciężej uderzonych przez koronawirusa. Firmy z dnia na dzień straciły przychody, jednocześnie ponosząc znaczne koszty utrzymania obiektów i zatrudnienia załogi. Propozycja BGK pozwala spróbować przetrwać najtrudniejszy czas.

Gwarancje Biznesmax

Nowe warunki gwarancji Biznesmax ułatwiają dostęp do kredytów obrotowych, co przełoży się na zachowanie płynności finansowej firm. Z produktu mogą teraz korzystać przedsiębiorcy, którzy np. zrealizowali inwestycję z efektem ekologicznym np. OZE lub gospodarki obiegu zamkniętego
Co dają Gwarancje Biznesmax:

- możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc de minimis kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu na rachunku bieżącym;
- rezygnację z katalogu kosztów kwalifikowanych;
- rezygnację z przedstawiania przez firmę planu projektu inwestycyjnego;
- rozszerzenie grupy odbiorców o firmy efektywne ekologicznie (np. inwestycje OZE lub obiegu zamkniętego);
- wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu.

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej również zostały uderzone przez epidemię. To organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów statutowych. Najczęściej jest to praca na rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. PES bardzo często angażują się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych. BGK oferuje szereg rozwiązań, które mają ułatwić spłatę pożyczek przez PES. Dodatkowo bank razem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomił pożyczkę płynnościową, która zabezpiecza bieżącą działalność PES w trudnym czasie pandemii.  Organizacje, które zdecydują się na to rozwiązanie mogą liczyć na:

- oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;
- okres spłaty do 48 miesięcy;
- karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);
- łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;
- brak prowizji i opłat.

Ułatwienia spłaty pożyczek z programu „Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie”.

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to rządowy program, który umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki preferencyjnym pożyczkom powstało 4,5 tys. firm – w 80% proc. są to mikrobiznesy z branży handlowej i usługowej. To właśnie te firmy najbardziej ucierpiały podczas narodowej izolacji. Dlatego firmy, które wciąż spłacają zobowiązanie, mogą liczyć na nowe warunki spłaty pożyczki. Na stole leżą takie ułatwienia, jak zawieszenie spłaty do 6 miesięcy,wydłużenia karencji o maksymalnie pół roku, obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku.

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy albo do likwidacji miejsca pracy, pośrednik finansowy może zrezygnować z kar umownych, wynikających z założeń programu. Decyzję podejmie po zapoznaniu się z sytuacją firmy. Wśród ułatwień znalazła się także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy – wcześniej program nie dopuszczał takiego rozwiązania. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że zmiany w warunkach spłaty nie są automatyczne – trzeba o nie zawnioskować w instytucji, która udzielała pożyczki.

Dla średnich i dużych firm oferowane jest wsparcie z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, który dysponować ma kwotą do 80 mld zł. Fundusz sfinansuje do 80% kredytu zaciągniętego przez średnie i duże firmy, pod warunkiem, że zostaną przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej. Maksymalna kwota wsparcia to 250 mln zł, co oznacza, że maksymalna kwota gwarancji wynosi 200 mln. Minimalna to z kolei 3,5 mln. Kredyty będą mogły zostać udzielone na okres do 27 miesięcy, pod warunkiem, że firma go zaciągająca nie ma na 1 lutego zaległości w ZUS i skarbówce. Łącznie, Fundusz może wesprzeć kredyty o wartości do 100 mld zł. Warunkiem jest wykorzystanie pieniędzy na zapewnienie płynności. W przyszłości, BGK planuje wprowadzić dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych na okres do 12 miesięcy także i dla dużych firm.

Zapisz się na PolishBrief.pl

Analizy, opinie i wywiady. Gospodarczy skrót dnia.

0 komentarzy

przeczytaj także

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone

Zaloguj si

Zapamitaj mnie Zapomniae haso?

Zarejestruj si

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby uatwi użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz si na ich używanie oraz zapisanie w pamici urzdzenia.
Polityka Prywatnoci    AKCEPTUJ